مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز

 

 بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو، اکثریت فعالین حرفه ای پیش بینی کاھش قیمت طلا تا روز جمعھ آینده را دارند. این اولین بار از اواخر ماه اکتبر است که فعالین حرفهای .نسبت به روند طلا بدبین شده اند. در ھمین حال، اکثریت سرمایھ گذاران خرد ھنوز ھم بھ افزایش قیمت طلا امیدوار ھستند در ارزیابی این ھفتھ ١٩ فعال حرفھ ای شرکت کرده اند. ۵٨ درصد پیش بینی کاھش قیمت طلا، ٢١ درصد پیش بینی افزایش قیمت طلا را دارند و ٢١ درصد دیگر ھم پیش بینی می کنند کھ بازار بدون روند خواھد بود. در ھمین حال ۶١٩ سرمایھ گذار خرد ھم در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. ۴۶ درصد طرفدار روند صعودی، ٣٨ درصد طرفدار روند .نزولی و ١۵ درصد طرفدار روند خنثی ھستند در نظرسنجی قبلی، ۶٨ درصد فعالین حرفھ ای و ۵٧ درصد سرمایھ گذاران خرد پیش بینی افزایش قیمت طلا را داشتند. بااین حال طلا با سقوط از زیر ١٣٠٠ دلار، ھفتھ را در  محدوده ١٢٨٠ دلار بھ پایان رساند. از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیش بینی اکثریت فعالین حرفھ ای بازار با ٢٧ پیش بینی درست از ۴۶ پیش بینی برابر ۵٩ درصد و .دقت پیش بینی اکثریت سرمایھ گذاران خرد با ٢٨ پیش بینی درست از ۴۵ ھفتھ برابر ۶٢ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . این فعال حرفھ ای بازار پیش بینی می کند کھ قیمت طلا ھمچنان تحت فشارھای نزولی قرار خواھد داشت، اما انتظار :Futures RJO باب ھبرکرون، کارگزار ارشد کالا در شکست کف قیمتی طلا را ھم ندارد. ھمانند سایرین، ھبرکورن نیزھم معتقد است کھ با نزدیک شدن به نشست اواسط ماه دسامبر فدرال رزرو آمریکا، طلا تحت فشار قرار خواھد گرفت. انتظار می رود کھ در نشست بعدی فدرال رزرو آمریکا نرخ بھره بھ اندازه ٠٫٢۵ درصد افزایش یابد. علاوه بر این، از نظر ھبرکورن ھرگونھ پیشرفتی در کاھش مالیات ھای آمریکا موجب رشد قیمت سھام و کاھش تقاضا برای دارایی ھای امنی مثل طلا خواھد شد. ”من بھ مشتری ھا گفتھ ام کھ کمتر از دو ھفتھ بھ نشست بعدی فدرال رزرو “.زمان باقی مانده است. تا روز نشست فدرال رزرو آمریکا من دلیلی برای رالی صعودی طلا نمی بینیم، مگر اینکھ تنش ھای سیاسی تشدید شوند رابین بار ھم نظرات مشابھی دارد. ”افزایش قریب الوقوع نرخ بھره فدرال رزرو آمریکا موجب تشدید فشارھای نزولی بر :Generale Societe رابین بار، تحلیلگر بازار در “.بازار طلا خواھد شد موریسن معتقد است کھ طلا می تواند بھ زیر حمایت ١٢٧٠ دلاری سقوط کند. ”عدم موفقیت رالی صعودی :Markets the on Morrison کن موریسن، سردبیر روزنامھ طلا در عبور از مقاومت ١٣٠٠ دلاری، دلیل اصلی خروج خریداران از بازار طلا بوده است. در طول ١٠ روز گذشتھ، خالص قراردادھای آتی طلا بیش از ۶٠ ھزار واحد کاھش یافتھ (١٣ درصد) و قیمت طلا نیز ٢٠ دلار پایین آمده است. این وضعیت نشانگر خروج خریداران از بازار است، کھ بخشی از آن ھا بھ خاطر منقضی شدن قراردادھای آتی ماه دسامبر است. ازآنجایی کھ تعداد خالص قراردادھای آتی طلا بھ اواسط ماه اوت بازگشتھ و دلار ھم بدون روند است، شاید بتوان گفت کھ جریانات پول تا پایان سال میلادی بدون روند و خنثی خواھد بود. در طول دو ماه گذشتھ، ١٢٧٠ دلار سھ بار از بازار طلا حمایت کرده است و طبق قانون کلی ھر چھ تعداد برخورد بازار بھ یک حمایت بیشتر “.باشد، احتمال شکست حمایت در برخورد بعدی بیشتر است. بھ احتمال زیاد این ھفتھ شاھد شکست حمایت ١٢٧٠ دلاری خواھیم بود بیکر ھم پیش بینی کاھش قیمت طلا را دارد و معتقد است کھ طلا نسبت بھ سرنوشت اصلاح مالیات ھا حساس است. ”ھرچند :Report Miner Eureka ریچارد بیکر، سردبیر کھ رأی گیری سنا تا بھ امروز (جمعھ) بھ تعویق افتاده، اما بھ احتمال زیاد سنا طرح اصلاح مالیات ھا را تصویب خواھد کرد و فاز مصالحھ در رابطھ با جزئیات طرح ھم سرنوشت مشابھی خواھد داشت (در رأی گیری اخیر، سنا به طرح اصلاح مالیات ھا رأی مثبت داده است).  این موضوع می تواند تأثیر منفی بر قیمت طلا بگذارد، چون کھ کاھش GDP مالیات ھا موجب بھبود رشد اقتصادی آمریکا، رشد قوی دلار آمریکا و فراھم شدن شرایط برای افزایش بیشتر نرخ بھره خواھد شد. گزارش خوب و بھتر از انتظارات آمریکا ھم نشان داد کھ روند بھبود رشد اقتصادی آمریکا با رشد ٣٫٣ درصدی تقویت شده است. نکتھ مھم و کلیدی کھ بایستی بھ آن توجھ داشت، تغییرات نرخ بازدھی اوراق “.ده سالھ خزانھ داری آمریکاست. اگر نرخ بازدھی اوراق خزانھ داری آمریکا بھ بالای ٢٫۴ درصد عبور کند، طلا سقوط خواھد کرد آدریان دی پیش بینی می کند کھ قیمت طلا افزایش خواھد یافت. ”طلا در انتھای پایینی دامنھ محدود :Management Asset Day Adrian آدریان دی، رئیس و مدیر اجرایی “.نوسانی قرار دارد و بھ ھمین دلیل ھر خبر مثبتی برای بازار طلا می تواند قیمت این فلز گران بھا را افزایش دھد لبویت معتقد است کھ طلا در دوره فصلی مثبتی قرار دارد و ھمچنین بھ نظر می رسد کھ شاید بیت کوین موقتاً جذابیت خود را :Letter Gold VR مارک لبویت، سردبیر “.برای سرمایھ گذاران از دست بدھد نبوی از آن دستھ تحلیلگرانی است کھ پیش بینی می کند بازار در دامنھ خنثی بین ١٢۶۵ تا ١٢٩۵ باقی خواھد ماند. افشین نبوی :MKS افشین نبوی، سرپرست دفتر معاملاتی .معتقد است که خبری وجود ندارد کھ بتواند طلا را از دامنھ خنثی خارج کند<


تاریخ : یکشنبه 12 آذر 1396 | 12:19 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی