مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا   kitco NEWS

سرمایه گذاران خرد و فعالین حرفھ ای پیش بینی افزایش قیمت طلا تا روز جمعھ آینده را دارند. بر اساس این ارزیابی، ،(News Kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو معاملھ گران و تحلیلگران بازار طلا معتقد ھستند کھ ساختار تکنیکال صعودی تشکیل شده و ھمچنین بی اعتمادی ھا بھ نتیجھ فرآیند اصلاح مالیات ھا در کنگره می تواند منجر به .ادامه حرکات صعودی طلا شوند این ھفته نیز ١۶ فعال حرفھ ای در ارزیابی سایت کیتکو شرکت کردند. ۵۶ درصد پیش بینی افزایش قیمت طلا، ٣٨ درصد پیش بینی بازار بدون روند و ۶ درصد نیز پیش بینی روند نزولی را دارند. در ھمین حین، ۵۶٣ سرمایھ گذار خرد نیز در نظرسنجی ھفتگی شرکت کردند. ۵۶ درصد طرفدار روند صعودی، ٢۶ درصد طرفدار روند نزولی و ١٨ درصد .طرفدار روند خنثی ھستند 

ھفتھ گذشتھ، ٨۶ درصد فعالین حرفھ ای و ۶۴ درصد سرمایھ گذاران انتظار افزایش قیمت طلا را داشتند. پیش بینی اکثریت ھر دو گروه درست بود، بھ طوری کھ طلا توانست ھفتھ را در محدوده ١٢٩۵ دلاری بھ پایان برساند. از ابتدای سال ٢٠١٧ ،دقت پیش بینی اکثریت فعالین حرفھ ای بازار با ٢۶ پیش بینی درست در ۴۴ ھفتھ برابر ۵٩ درصد بوده و دقت .پیش بینی اکثریت سرمایھ گذاران خرد نیز با ٢٧ پیش بینی درست در ۴٣ ھفتھ برابر ۶٣ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . قیمت طلا بھ سطوح بالاتری افزایش خواھد یافت. طلا در حال تشکیل کف قیمتی و صعود بھ سطوح بالاتری است. من” :Futures RJO دنیل پاویلونیز، کارگزار ارشد شرکت “.فکر می کنم کھ اگر طلا بھ بالای ١٣٠٠ دلار عبور کند، حرکات صعودی واقعی را در بازار خواھیم دید کولین سیزینسکی، معاون و مدیر منطقھ ای جامعھ تحلیلگران تکنیکال کانادا: این فعال حرفھ ای بازار پیش بینی می کند کھ قیمت طلا تا روز جمعھ افزایش خواھد یافت. ”کف قیمتی دیده می شود و ھمچنین RSI خوبی بین ١٢۶٠ و ١٢٩٠ دلار تشکیل شده است. ”کف ھای قیمتی جدید و بالاتر نسبت بھ کف ھای قیمتی قبلی ھمراه با تشکیل روند صعودی کھ در “.وضعیت تعادلی حجم معاملات حکایت از تشکیل کف در بازار طلا و بھبود قدرت خریداران دارند. مقاومت ھای طلا در محدوده ١٣٠٠ تا ١٣٠۵ دلار قرارگرفتھ اند “.جیم وایکوف، تحلیلگر ارشد تکنیکال کیتکو: ”از دید میان مدت ساختار تکنیکال بازار اندکی متمایل بھ صعودی است .لبویت بر این باور است کھ طلا با افزایش تقاضای فصلی مواجھ است :Letter Gold VR مارک لبویت، سردبیر آدریان دی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی آدریان دی: این فعال حرفھ ای بازار طلا نیز پیش بینی افزایش قیمت طلا را دارد. ”ھرچند کھ طرح اصلاح مالیاتی در مجلس نمایندگان آمریکا تائید شده، اما بایستی در کنگره آمریکا نیز تصویب شود. ھمچنین احزاب جمھوری خواه و دموکرات نیز بایستی بر سر آن بھ توافق برسند. ”کاھش مالیات ھا و تسھیل شرایط برای کسب وکارھا می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد، بازار سھام و دلار آمریکا داشتھ باشد و درنتیجھ تأثیر منفی بر بازار طلا بگذارد. اما بھ احتمال زیاد در یکی دو “.ھفتھ آینده شاید کنگره از تائید طرح اصلاح مالیات ھا عقب نشینی کند و این می تواند تأثیر مثبتی بر بازار طلا بگذارد این تحلیلگر حرفھ ای بازار طلا معتقد است کھ طلا در دامنھ خنثی نوسان خواھد کرد و بین حمایت ١٢٧۵ دلاری و مقاومت :MKS افشین نبوی، سرپرست دفتر معاملاتی “.١٢٩۵-١٢٨۵ دلاری معاملھ خواھد شد. ”متأسفانھ من فکر نمی کنم کھ این ھفتھ حرکات قیمتی قابل توجھی را در بازار شاھد باشیم .


تاریخ : یکشنبه 28 آبان 1396 | 12:30 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی