مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

 ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایھ گذاران بازار طلا 

 اکثریت فعالین حرفھای پیشبینی افزایش قیمت طلا تا روز جمعھ را ندارد، درحالیکھ بیشتر سرمایھگذاران خرد بازار انتظار ،(News Kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو .کاھش قیمت طلا را دارند در ارزیابی این ھفتھ، ١۴ فعال حرفھای در ارزیابی سایت کیتکو شرکت کردهاند. ۵٠ درصد پیشبینی افزایش قیمت طلا، ۴٣ درصد پیشبینی کاھش قیمت طلا و ٧ درصد نیز پیشبینی بازار خنثی رادارند. درعینحال، ١٢١٩ سرمایھگذار خرد نیز در نظرسنجی آنلاین شرکت کردهاند. ۵٠ درصد طرفدار روند نزولی، ۴٠ درصد طرفدار روند صعودی و ١٠ درصد .مابقی نیز طرفدار روند خنثی ھستند از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیشبینی اکثریت فعالین حرفھای با ٢٣ پیشبینی درست از ٣۵ ھفتھ، برابر ۶۶ درصد بوده است. دقت پیشبینی اکثریت فعالین خرد نیز با ٢٢ .پیشبینی درست از ٣۴ ھفتھ، برابر ۶۵ درصد بوده است . 

 نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . فیل فلاین، از تحلیلگران ارشد بازار: فلاین انتظار دارد کھ نتیجھ نشست این ھفتھ فدرال رزرو آمریکا بھ نفع بازار طلا باشد. ”بھاحتمالزیاد، فدرال رزرو بھ خاطر آسیبھای ناشی از .طوفانھای اخیر، متمایل بھ سیاستھای انبساطی حرف خواھد زد.“ چنین چیزی میتواند منجر بھ تضعیف ارزش دلار آمریکا و رشد قیمت طلا شود چارلی ندوس، از استراتژسیت ھای ارشد بازار: ”اتفاقات زیادی در رابطھ با کره شمالی در حال رخ دادن است. احتمالاً دلار در ھفتھ معاملاتی جاری بھ کف قیمتی برخورد خواھد .کرد.“ این فعال حرفھای بازار نیز پیشبینی افزایش قیمت طلا را دارد .مارک لبوویت، از فعالین حرفھای بازار: لبوویت معتقد است کھ بھ دلیل شک و تردیدھای موجود، روند طلا صعودی خواھد بود “.جیم وایکوف، از تحلیلگران ارشد تکنیکال: ”چشمانداز میانمدت بازار طلا ھمچنان صعودی است و تنشھای سیاسی نیز ھمچنان میتوانند بر بازار تأثیر بگذارند کوین گردی، از فعالین حرفھای بازار: گردی پیشبینی میکند باوجود شلیک موشکی اخیر کره شمالی، طلا افت خواھد کرد. ”من بھ بازار طلا بھگونھای نگاه میکنم کھ بازار واکنش نشان میدھد.“ وی در ادامھ افزود، بھ نظر میرسد کھ فروش در بازار فیزیکی طلا بیشتر از تقاضاست. درعینحال، شاھد ھستیم کھ در بازار آتی خریداران ھمچنان در موقعیتھای خرید باقیماندهاند. ھمچنین اخیراً جریانات ورودی سرمایھ بھ صندوقھای قابل معاملھ نیز خیلی سنگین نبوده است. ”ھمھ این عوامل نشان میدھند کھ رالی صعودی اخیر طلا تنھا به دلیل حدس و گمانھا ایجادشده است سین لوسک، از مدیران دارایی بازار: این فعال بازار نیز انتظار بازگشت نزولی طلا را دارد، چونکھ طلا نتوانستھ در واکنش بھ پرتاب موشکی اخیر کره شمالی و افت ارزش دلار “.آمریکا رشد کند. ”بازاری کھ با اخبار مثبت رشد نمیکند، در معرض افت بیشتری قرار دارد.


تاریخ : یکشنبه 26 شهریور 1396 | 10:57 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی