مترجم سایت

دیدگاه هفتگی سرمایه گذاران بازار طلا Kitco News - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز دیدگاه هفتگی سرمایه گذاران بازار طلا Kitco News - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

   27Agusut   & 2  september  

 ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایھ گذاران بازار طلا 

اکثریت فعالین حرفھای و سرمایھگذاران خرد پیشبینی افزایش قیمت طلا تا روز جمعھ را دارند (News Kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو دلیل اصلی انتظارات مثبت سرمایھگذاران طلا، نظرات متمایل بھ سیاستھای انبساطی فدرال رزرو آمریکا و تضعیف ارزش دلار آمریکاست. در اکثر معاملات ھفتھ گذشتھ، طلا در دامنھ محدودی نوسان میکرد و ھمھ منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا بودند. او در سخنرانی خود تنھا از قوانین و مقررات مالی حرف زد و اشاره خاصی بھ .سیاستھای پولی نکرد این ھفتھ ١۵ فعال حرفھای بازار در ارزیابی کیتکو شرکت کردهاند. ٧٣ درصد پیشبینی افزایش قیمت طلا تا روز جمعھ را دارند. ١٣ درصد پیشبینی کاھش قیمت طلا و ١٣ درصد مابقی نیز پیشبینی روند خنثی را دارند. در نظرسنجی آنلاین کیتکو نیز ٧٨٨ سرمایھگذار خرد شرکت کردند. ۴٨ درصد طرفدار روند صعودی، ۴٣ درصد طرفدار  .روند نزولی و ٩ درصد طرفدار روند خنثی بودند در ارزیابی ھفتھ گذشتھ، ٧٨ درصد فعالین حرفھای و ۶۵ درصد سرمایھگذاران خرد انتظار افزایش قیمت طلا را داشته اند. این پیشبینی درست بود و طلا توانستھ ھفتھ را در محدوده مثبت بھ پایان برساند. 

از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیشبینی اکثریت فعالین حرفھای با ٢٠ پیشبینی درست از ٣٢ پیشبینی، ۶٣ درصد بوده است. دقت .پیشبینی سرمایھگذاران خرید نیز با ١٩ پیشبینی درست از ٣١ پیشبینی برابر ۶١ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . سین لوسک، از مدیران دارایی بازار: او از طرفداران افزایش قیمت طلاست و دلیل این خوشبینی بھ افزایش قیمت طلا را نظرات متمایل بھ سیاستھای انبساطی فدرال رزرو و ضعف دلار آمریکا میداند. ”میتوان انتظار تشکیل اوجھای قیمتی جدیدی را داشت. بھ نظر میرسد کھ بازار سھام بیشتر جلبتوجھ کرده است. اما پیش از تعطیلات روز کارگر “.آمریکا، شاھد فشارھای خرید فصلی طلا خواھیم بود. بھ نظر میرسد کھ تمامی شواھد از ادامھ حرکات صعودی در ھفتھ پیش رو حکایت دارند باب ھبرکورن، از کارگزاران ارشد بازار کالا: او ھم بھ دلیل نظرات متمایل بھ سیاستھای انبساطی پولی فدرال رزرو، انتظار افزایش قیمت طلا را دارد. درحالیکھ یلن در سخنرانی اخیر خود اشارهای بھ نرخ بھره آمریکا نکرد، اما رئیس فدرال رزرو دالاس، کاپلان، در سخنرانی خود گفت کھ سیاستگذاران پولی بایستی در رابطھ با مرحلھ بعدی افزایش نرخ بھره صبر و شکیبایی بیشتری بھ خرج دھند. ”ما شاھد رویدادھای ریسکی زیادی در دنیا ھستیم، اما درنھایت چیزی کھ بر روند قیمت طلا تا پایان سال میلادی تأثیر “.خواھد گذاشت، برنامھھای پولی فدرال رزرو است افشین نبوی، یکی از فعالین حرفھای بازار: او معتقد است کھ طلا بعد از نوسانات اخیر در محدوده ١٢٨٢ و ١٢٩٢ دلاری یا بھ سمت بالا خواھد شکست یا بھ سمت پایین. ”من “.حدس میزنم کھ شکست طلا صعودی و بھ سمت ١٣٠٠ دلار خواھد بود ریچارد بیکر، از تحلیلگران بازار طلا: ”با تشدید نگرانیھا از مسئلھ سقف بدھی دولت آمریکا و ھمچنین تشدید تنشھای سیاسی، طلا تا محدوده ١٣١٠ دلار روند صعودی “.خواھد داشت. نقره ھم میتواند دوباره بھ محدوده ١٧٫٢٠ دلار برسد، کھ دلیل آن رالی صعودی در فلزات است “.رالف پرستون، از فعالین حرفھای بازار طلا: او انتظار کاھش قیمت طلا را دارد و معتقد است کھ طلا، ”دوباره از مقاومت ١٣٠٠ دلاری سقوط خواھد کرد چارلز ندوس، از استراتژیست ھای ارشد بازار: او ھم معتقد است کھ قیمت طلا کاھش خواھد یافت. ”بازار سھام توانستھ موقعیت خود را حفظ کند و تنشھا در شبھجزیره کره “.نیز کاھشیافتھ است. دلار آمریکا در ناحیھ حمایتی قرار دارد. طلا دوباره بھ سقف دامنھ محدود نوسانی اخیر برخورد کرده و نتوانستھ از آن عبور کند آدریان دی، از مدیران دارایی بازار: او معتقد است کھ بازار در معاملات این ھفتھ تغییر چندانی نخواھد داشت. از دید بنیادی، او ھمچنان انتظار روند صعودی طلا را دارد و دلیل چنین نظری را بحران موجود در کاخ سفید، تنشھای سیاسی و ”رفتار محافظھکارانھ“ فدرال رزرو در رابطھ با سیاستھای آتی فدرال رزرو میداند. بااینحال، بعد از “.رالی صعودی اخیر بھ سقف دامنھ نوسانی، طلا میتواند بھ سمت پایین بازگردد. ھرچند کھ ازنظر او، حرکت نزولی طلا ”قابل توجه یا طولانی مدت نخواھد بود.تاریخ : یکشنبه 5 شهریور 1396 | 14:05 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی