مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز

  

مطلب قبلی: گزارش ھای اقتصادی ناامید کننده آمریکا  فعالین حرفه ای بازار نسبت به روند این ھفتھ طلا شک و تردید دارند، اما سرمایھ گذاران خرد پیش بینی افزایش قیمت ،(News kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو .طلا را دارند این ھفتھ تعداد فعالین حرفه ای که پیش بینی روند خنثی را دارند، بیش ازحد معمول بوده است. ١٩ فعال حرفھ ای در ارزیابی ھفتگی شرکت کرده اند، ۴٢ درصد پیش بینی افزایش قیمت طلا، ۴٢ درصد پیش بینی کاھش قیمت طلا و ١۶ درصد ھم پیش بینی روند خنثی را دارند. درعین حال، ٧٢۶ سرمایھ گذار خرد نیز در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. ۵٩ .درصد طرفدار روند صعودی، ٢٨ درصد طرفدار روند نزولی و ١٣ درصد طرفدار روند خنثی بودند ھفتھ گذشتھ ۶٩ درصد فعالین حرفھ ای پیش بینی کاھش قیمت طلا تا روز جمعه را داشتند، درحالی کھ ۴۴ درصد سرمایھ گذاران خرد پیش بینی افزایش قیمت طلا را داشتند.

 بااین حال طلا بعد از صعود بھ نزدیکی ١٢٨۵ دلار و سقوط بھ محدوده ١٢۶۵ دلاری، ھفتھ را در محدوده ١٢٧٠ دلاری بھ پایان رساند. از ابتدای سال ٢٠١٧ ،دقت پیش بینی اکثریت فعالین حرفھ ای بازار با ٢۴ پیش بینی درست از ۴٢ پیش بینی برابر ۵٧ درصد بوده است. درحالی کھ دقت پیش بینی اکثریت سرمایھ گذاران خرد با ٢۶ پیش بینی درست در .۴١ ھفتھ برابر ۶٣ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . گزارش ضعیف اشتغال آمریکا موجب شده تا نرخ بازدھی اوراق ١٠ سالھ خزانھ داری از ٢٫۴ درصد فاصلھ بگیرند و” :Report Miner Eureka ریچارد بیکر، سردبیر شاخص دلار آمریکا نیز از ٩۵ واحد پایین بیاید.“ این تحلیل گر بازار پیش بینی می کند کھ طلا بھ محدوده ١٢٨۵ دلاری صعود کند. وی در ادامھ گفت، ”بھ دنبال انتشار گزارش ھای اشتغال آمریکا، طلا توانست در اطراف ١٢٧٨ دلار بھ تعادل برسد و ھمچنین قیمت طلا از سوی بیانیھ سیاست ھای پولی بانک ھای مرکزی نیز حمایت شده است. با “.انتخاب جروم پاول بھ عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو آمریکا، ھرچند افزایش نرخ بھره ادامھ خواھد یافت، اما انتظار می رود کھ نرخ بھره فدرال رزرو به تدریج افزایش یابد این تحلیلگر پیش بینی افزایش قیمت طلا را دارد. ”من انتظار دارم کھ اخبار مربوط بھ طرح اصلاح مالیاتی محرک اصلی بازار :com.ForexLive آدام باتن، تحلیلگر ارز در “.در ھفتھ پیش رو باشد. بھ احتمال زیاد دلار سقوط خواھد کرد و طلا با حمایت بازار مواجھ خواھد شد این فعال حرفھ ای بازار نیز انتظار افزایش قیمت طلا را دارد. او معتقد است کھ سفر ترامپ بھ آسیا و تشدید :Bank Saxo اُول ھانسن، استراتژیست ارشد بازارھای کالا در .تنش ھا در شبھ جزیره کره موجب افزایش ریسک ھای سیاسی خواھد شد نیوسام از جمله افرادی است کھ انتظار بازار بدون روند را دارد. این تحلیلگر تکنیکال گفتھ کھ طلا یا باید بھ بالای ١٣٠٠ دلار عبور کند، تا :DTN دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد .روند به صعودی تغییر کند و یا اینکھ باید بھ زیر کف قیمتی ماه اکتبر در ١٢۶٠ دلار سقوط کند، تا روند به نزولی تغییر یابد گردی نیز پیش بینی روند خنثی را دارد. از نظر وی بازگشت نزولی طلا از سوی محدوده حمایتی :LLC Options and Futures Phoenix کوین گردی، رئیس شرکت ١٢۶٨-١٢۶٢ متوقف شده است. ”به نظر نمی رسد کھ بازار بھ دنبال عبور از این محدوده حمایتی باشد.“ وی نیز ھمچنین معتقد است که افزایش نرخ بھره ماه دسامبر فدرال رزرو .بھ طور کامل بر قیمت طلا تأثیر داده شده است این فعال حرفه ای بازار نیز پیش بینی بازار خنثی و نوسانی را دارد. ”من فکر می کنم که اگر خبر غیرمنتظره ای بر بازار تأثیر :MKS افشین نبوی، سرپرست اتاق معاملاتی “.نگذارد، طلا بین ١٢۶۵ و ١٢٨۵ نوسان خواھد کرد پرستون پیش بینی کاھش قیمت طلا را دارد. او معتقد است کھ رشد ارزش دلار آمریکا و قدرت بنیادی دلار موجب :Financial West Heritage رالف پرستون، مدیر شرکت .سقوط قیمت طلا خواھد شد .


تاریخ : یکشنبه 14 آبان 1396 | 17:22 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی