مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

 ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایھ گذاران بازار

 مطلب قبلی: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا  برای اولین بار در سال میلادی جدید شاھد اختلاف نظر شدیدی میان سرمایھ گذاران خرد و فعالین حرفھ ای بازار طلا (News Kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو ھستیم. اکثریت فعالین حرفه ای پیش بینی می کنند کھ قیمت طلا در ھفتھ معاملاتی جدید روند نزولی خواھد داشت، درحالی که اکثریت سرمایھ گذاران خرد انتظار جھش صعودی .قیمت طلا را دارند. این در حالی است که در تمامی ارزیابی ھای سال ٢٠١٨ ،ھر دو گروه ھمیشھ ھم نظر بودند آمریکا با ثبت ٢٠٠ ھزار واحد بیشتر از انتظارات بازار بود. علاوه NFP طلا ھفتھ گذشتھ را در واکنش بھ گزارش ھای اشتغال آمریکا در سطوح پایین تری بھ پایان رساند. رشد بر این، رشد دستمزدھا ھم افزایش خوبی داشت کھ نشانگر تشدید فشارھای تورمی بود. نرخ رشد دستمزدھا بعد از رشد ٠٫۴ درصدی در ماه دسامبر، رشد ٠٫٣ درصدی را در ماه ژانویھ ثبت کرده بود. در این میان رشد سالانھ متوسط دستمزدھای ساعاتی از ٢٫۵ درصد بھ ٢٫٩ درصد افزایش یافتھ است. این مسئلھ موجب رشد ارزش دلار آمریکا و .نیزدرنتیجه سقوط قیمت طلا شد در ارزیابی این ھفتھ، ١٧ فعال حرفھ ای در ارزیابی کیتکو شرکت کرده اند. ۶۴ درصد شرکت کنندگان پیش بینی می کنند قیمت طلا تا معاملات روز جمعھ سقوط خواھد کرد. ١٨ درصد دیگر پیشبینی افزایش قیمت طلا و ١٨ درصد مابقی ھم پیش بینی می کنند کھ بازار بدون روند خواھد بود. در ھمین حال ١٠۶٠ سرمایھ گذار خرد ھم در نظرسنجی آنلاین .شرکت کردند. ۶۴ درصد طرفدار روند صعودی، ٢٢ درصد طرفدار روند نزولی و ١۴ درصد ھم طرفدار روند خنثی بودند در ھفتھ گذشتھ، ۵٢ درصد فعالین حرفھ ای و ۶٢ درصد سرمایھ گذاران خرد پیش بینی می کردند کھ قیمت طلا افزایش خواھد یافت. بااین حال طلا با ١ درصد کاھش در محدوده ١٣٣٢ دلاری بھ کار خود پایان داد. از ابتدای سال ٢٠١٨ ،فعالین حرفھ ای و سرمایھ گذاران خرد از دو ھفتھ تنھا یک بار بازار را درست پیش بینی کرده اند. در سال ٢٠١٧ دقت پیش بینی سرمایھ گذاران خرد با ٣١ پیش بینی درست از ۵٠ ھفتھ برابر ۶٢ درصد بود. دقت پیش بینی فعالین حرفھ ای نیز با ٣٠ پیش بینی درست از ۵١ ھفتھ برابر ۵٩ درصد بوده .است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار . این تحلیلگر مثل اکثر فعالین حرفھ ای بازار پیش بینی می کند کھ قیمت طلا در معاملات این ھفتھ کاھش :Generale Societe تحلیلگر شرکت ،(Bhar Robin (رابین بار خواھد یافت، او دلیل این ادعا را بازگشت صعودی دلار آمریکا عنوان می کند. ”ھنوز ھم گزارش ھای خوب روز جمعھ آمریکا بر بازار تأثیر خواھند گذاشت، بھ خصوص کھ “.را بیش از گذشتھ بھ سمت سیاست ھای انقباضی متمایل کند (FOMC (فشارھای تورمی تقویت شده اند. این موضوع می تواند دیدگاه ھای کمیتھ فدرال رزرو آمریکا از نظر گردی، تعداد زیادی از معاملھ گران ھنوز موقعیت معاملاتی خرید خود :LLC Options and Futures Phoenix رئیس شرکت ،(Grady Kevin (کوین گردی را حفظ کرده اند. این بدین معنی است کھ اگر این معاملھ گران قراردادھای خرید را ببندند، حرکت نزولی عمیق تر خواھد بود. ”فدرال رزرو بھ دنبال افزایش نرخ بھره در ماه “.مارس است. نرخ بھره بالای آمریکا می تواند قیمت طلا را تحت فشار قرار دھد لوسک ھم با گردی ھم نظر است. بااین حال لوسک بر این باور است کھ ”طلا در وضعیتی قرارگرفتھ کھ :Trading Walsh مدیر شرکت ،(Lusk Sean (سین لوسک “.احتمال کاھش و بازگشت صعودی آن وجود دارد. این مسئلھ بستگی بھ دلار آمریکا دارد ھانسن دیدگاه محتاطانھ ای نسبت بھ روند این ھفتھ طلا دارد و معتقد است کھ قیمت طلا کاھش خواھد :Bank Saxo سرپرست تیم استراتژی ،(Hansen Ole (اولھ ھانسن یافت. ”بھ نظر من طلا در وضعیت اصلاحی (نزولی) قرار دارد و بھ ھمین دلیل قیمت طلا بھ سطوح پایین تری ھم خواھد رفت. اما من انتظار سقوط قیمت طلا را ندارم. زمانی “.کھ گردوخاک حرکات اصلاحی پایان یابد، باز ھم دلایلی برای خرید طلا وجود خواھد داشت بیکر ھم انتظار دارد کھ بازار با ھضم گزارش ھای اشتغال آمریکا، قیمت طلا را بیش از این پایین :Report Miner Eureka سردبیر ،(Baker Richard (ریچارد بیکر بکشد. ”شاخص ھای اشتغال آمریکا بھتر از انتظارات بازار رشد کرده اند و درنتیجھ نرخ بازدھی اوراق ده سالھ خزانھ داری آمریکا بھ بالای ٢٫٨ درصد عبور کرده و دلار آمریکا ھم از پایین ترین سطح قیمتی سھ سال اخیر بالاآمده است، کھ ھر دو اتفاق بھ ضرر بازار طلاست. بااین حال، افزایش قوی نرخ رشد دستمزدھا و رشد گسترده شاخص ھای کالایی بھ اوج ھای چندسالھ حکایت از تورم بالا دارند. افزایش تورم موجب افزایش نرخ بھره و تقویت دیدگاه ھای انقباضی فدرال رزرو آمریکا در سال ٢٠١٨ خواھد شد. از دید “.میان مدت، من فکر معتقدم کھ فشارھا بر بازار طلا نزولی است و بھ ھمین دلیل قیمت طلا می تواند در معاملات این ھفتھ بھ محدوده ١٣٢٠ دلار ھم پایین بیاید فلین انتظار دارد کھ طلا در معاملات این ھفتھ ابتدا با کاھش قیمتی مواجھ شود، اما ھفتھ را در :Group Futures Price تحلیلگر ارشد بازار در ،(Flynn Phil (فیل فلین سطوح بالاتری بھ پایان برساند. ”ما در شرایطی قرار داریم کھ حتی اگر انتظارات نرخ بھره ای ھم تقویت شود، باز ھم دلار آمریکا در وضعیت ضعیفی قرار دارد. با رشد خوب شاخص ھای اشتغال آمریکا، احتمالاً ھفتھ جدید معاملاتی با کاھش قیمت طلا شروع خواھد شد. ما فکر می کنیم کھ با تشدید نگرانی ھا از افزایش تورم، طلا در ادامھ معاملات ھفتھ “.رشد خواھد کرد آدریان دی جزو افرادی است کھ پیش بینی می کند قیمت طلا در معاملات این ھفتھ روند :Management Asset Day Adrian مدیر شرکت ،(Day Adrian (آدریان دی خنثی خواھد داشت. ”مدتی است کھ بازار منتظر شروع نوسانات قیمتی طلا بعد از رشدھای اخیر است و بدون محرک جدید صعودی برای طلا، احتمالاً بازار وارد فاز خنثی و “.نوسانی خواھد شد. البتھ ھمھ چیز بھ حرکات قیمتی دلار آمریکا بستگی دارد تحلیلگر ارشد تکنیکال کیتکو: وایکوف ھم انتظار حرکات قیمتی خنثی و نوسانی را دارد. وی معتقد است کھ چشم انداز تکنیکال بازار طلا ،(Wyckoff Jim (جیم وایکوف .اندکی در معاملات ھفتھ گذشته آسیب دیده است.


تاریخ : یکشنبه 15 بهمن 1396 | 23:45 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی