مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

 

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا kitco NEWS

ھیچ کدام از فعالین حرفه ای بازار طلا انتظار کاھش قیمت این فلز گران بھا را ندارند. چنین اتفاقی در ھفت سال گذشته،(News Kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو بی سابقھ بوده است. اکثریت فعالین حرفھ ای پیش بینی می کنند کھ قیمت طلا تا روز جمعھ افزایش خواھد یافت و مابقی شرکت کنندگان در ارزیابی نیز انتظار بازار خنثی را دارند .((این ارزیابی پیش از سقوط قیمت طلا به ١٢٧۵ دلار تھیھ شده است اکثریت فعالین حرفھ ای روند طلا را در دو ھفتھ اول ماه اکتبر درست پیش بینی کرده بودند. آن ھا پیش بینی می کردند کھ قیمت طلا کاھش خواھد یافت، اما این ھفتھ بھ نظر می رسد کھ دیدگاه فعالین حرفھ ای بھ طور کامل تغییر کرده است. این ھفتھ ٢١ فعال حرفھ ای در ارزیابی کیتکو شرکت کرده اند. ٨۶ درصد پیش بینی می کنند کھ قیمت طلا تا روز جمعھ افزایش خواھد یافت. ١۴ درصد دیگر نیز پیش بینی می کنند کھ روند بازار خنثی خواھد بود. در ھمین حال ۶۵۴ سرمایھ گذار خرد نیز در نظرسنجی آنلاین شرکت کردند. ۶۴ درصد طرفدار روند صعودی، ٢٣ درصد طرفدار روند نزولی و ١۴ درصد نیز طرفدار روند خنثی ھستند در ارزیابی ھفتھ گذشتھ، اکثریت فعالین حرفھ ای بازار پیش بینی بازار صعودی متمایل بھ خنثی را داشتند، درحالی کھ ۵٩ درصد سرمایھ گذاران خرد منتظر افزایش قیمت طلا بودند. بااین حال طلا در آخرین معاملات ھفتھ گذشتھ از اوج قیمتی ١٢٨٨ دلار بھ ١٢٧۵ دلار سقوط کرد و ھفتھ را در این محدوده بھ پایان رساند. از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیش بینی اکثریت فعالین حرفھ ای بازار طلا با ٢۵ پیش بینی درست از ۴٣ پیش بینی برابر ۵٨ درصد بوده است و دقت پیش بینی اکثریت سرمایھ گذاران خرد نیز با .٢۶ پیش بینی درست در ۴٢ ھفتھ برابر ۶٢ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . کولین سیزینسکی، معاون و مدیر جامعھ تحلیلگران تکنیکال کانادا: ”من پیش بینی می کنم کھ قیمت طلا در معاملات این ھفتھ افزایش خواھد یافت. طلا توانستھ کف قیمتی خوبی را در نزدیکی ١٢۶۵ دلار تشکیل دھد و از این محدوده صعود کرده است. این نشانگر ورود خریداران جدید بھ بازار است. مقاومت اولیھ بازار در ١٢٨٨ و ١٣٠۵ دلار (اوج “.قیمتی ماه اکتبر) قرارگرفتھ است. این ھفتھ داده ھای تورمی آمریکا و انگلستان منتشر خواھند شد، کھ می توانند بر بازار طلا تأثیر بگذارند آدریان دی، مدیر شرکت مدیریت سرمایھ آدریان دی: این فعال حرفھ ای بازار ھم پیش بینی افزایش قیمت طلا را دارد. ”انتظارات سرمایھ گذاران طلا در حال تغییر است. “.بازارھای سھام در اوج ھای تاریخی خود قرار دارند و این مسئلھ موجب شک و تردید سرمایھ گذاران شده است و اکثر قیمت شرکت ھای سھامی سقوط کرده است .پرستون انتظار دارد کھ یک رویداد سیاسی منجر بھ جھش قیمت طلا شود :Financial West Heritage رالف پرستون، مدیر شرکت .جیم وایکوف، تحلیلگر ارشد تکنیکال کیتکو: وایکوف معتقد است کھ چشم انداز تکنیکال بازار طلا در حال بھبود است ھفتھ قبل حجم معاملات طلا تحت تأثیر تغییر شاخص بود، درحالی کھ تأثیر چندانی بر حرکات قیمتی نگذاشت.” :Markets On Morrison کن موریسن سردبیر روزنامھ ازآنجایی کھ فرآیند اصلاح مالیات ھا با اما و اگر ھای زیادی ھمراه شده و اختلاف زیادی بین طرح اصلاح مالیاتی جمھوری خواھان و سنا دیده می شود، انتظار می رود کھ دلار تحت فشار قرار گیرد و در مقابل طلا از سوی خریداران حمایت شود. ازآنجایی کھ در ھفتھ منتھی بھ ٢٠ نوامبر کار بر روی طرح اصلاح مالیات ھا در کنگره متوقف خواھد شد، تمرکز سرمایھ گذاران بھ روز ٨ دسامبر معطوف خواھد شد. روز ٨ دسامبر لایحھ بودجھ فعلی فدرال منقضی خواھد شد. بھ ھمین دلیل انتظار می رود کھ طلا در ھفتھ معاملاتی “.پیش رو دوباره بھ سمت ١٣٠٠ دلار جھش کند کوین گردی پیش بینی می کند کھ بازار بدون روند خواھد بود. ازنظر او طلا در اطراف ١٢۶۵ دلار با :LLC Options and Futures Phoenix کوین گردی، رئیس شرکت حمایت خوبی مواجھ شده و مدتی است کھ بھ بالای میانگین متحرک ٢٠٠ روز در نزدیکی ١٢٧٠ دلار رسیده است. ھمچنین این احتمال وجود دارد کھ دلار و شاخص ھای سھام آمریکا بھ خاطر بی اعتمادی ھا بھ چشم انداز طرح اصلاح مالیات ھا سقوط کنند. بااینکھ تمامی عوامل اشاره شده از طلا حمایت می کنند، اما کوین گردی نیز معتقد است که دلیلی برای به راه افتادن روند صعودی در بازار وجود ندارد. ”وضعیت فعلی نشانگر روند صعودی بلندمدت نیست، بھ ھمین دلیل انتظار نمی رود کھ خریداران جدیدی وارد بازار شوند. با افزایش قیمت طلا، ھر رالی صعودی با فشار فروش مواجھ خواھد شد. در حال حاضر طلا بین ١٣٠٠ دلار و ١٢۶۵ دلار گیر افتاده و اخبار مثبت و منفی زیادی بازار را تحت تأثیر قرار می دھند .


تاریخ : یکشنبه 21 آبان 1396 | 13:13 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی