مترجم سایت

دیدگاه هفتگی سرمایه گذاران بازار طلا Kitco News - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز دیدگاه هفتگی سرمایه گذاران بازار طلا Kitco News - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

 ھفته گذشته قیمت طلا به شدت کاھش یافت. این حرکت نزولی و کاھش قدرت خریداران موجب بدبینی سرمایھ گذاران خرد و فعالین حرفھ ای بازار نسبت بھ روند بازار شده است. .اکثریت فعالین حرفھ ای بازار معتقدند کھ رشد اخیر دلار آمریکا ادامھ خواھد یافت و بر ھمین اساس انتظار کاھش قیمت طلا را دارند شرکت کرده اند. ۵٨ درصد پیش بینی کاھش قیمت طلا تا روز جمعھ را دارند. ١۶ درصد پیش بینی (News Kitco (این ھفتھ ١٩ فعال حرفھ ای در ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو افزایش قیمت طلا و ٢۶ درصد نیز پیش بینی بازار بدون روند را دارند. در این میان انتظارات سرمایھ گذاران خرد کمی مبھم است. این ھفته نیز ٨۵٨ سرمایھ گذار خرد در نظرسنجی .آنلاین شرکت کردند. ۴۵ درصد طرفدار روند نزولی، ۴۴ درصد طرفدار روند صعودی و ١١ درصد طرفدار روند خنثی ھستند ھفتھ گذشتھ، ۶۵ درصد فعالین حرفھ ای و ۶١ درصد سرمایھ گذاران خرد انتظار افزایش قیمت طلا را داشتند. بااین حال طلا روز جمعھ را در محدوده منفی بھ پایان رساند و از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیش بینی اکثریت فعالین حرفھ ای بازار با ٢٣ پیش بینی درست از ۴٠ پیش بینی برابر ۵٨ درصد بوده است. دقت پیش بینی اکثریت سرمایھ گذاران خرد نیز با ٢۵ پیش بینی درست از ٣٩ پیش بینی برابر ۶۴ درصد بوده است. نکتھ جالب توجھ، پیش بینی اکثریت فعالین .حرفھ ای بازار است کھ بھ مدت پنج ھفتھ متوالی بازار را اشتباه پیش بینی کرده اند . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . از زمانی کھ طلا روند صعودی میان مدت را در اواسط ماه سپتامبر شکستھ، حجم معاملات طلا بھ طور” :Markets the on Morrison کن موریسن، سردبیر خبرنامھ قابل توجھی تغییر کرده است و درعین حال روند مشخصی نیز دیده نمی شود. با انتشار طرح بودجھ اولیھ آمریکا کھ با موافقت سنا ھمراه بود، بھ نظر می رسد کھ دلار روند صعودی را شروع کرده است. بھ ھمین دلیل با نبود تنش ھای سیاسی و یا افت شاخص ھای بازار سھام، می توان گفت کھ روند طلا نزولی شده است. من انتظار دارم کھ طلا در “.معاملات این ھفتھ دوباره بھ حمایت ١٢٧٠ دلاری برخورد کند این فعال حرفھ ای بازار معتقد است کھ ھنوز تعداد زیادی معاملھ خرید باز در بازار آتی طلا وجود دارد. :LLC Options and Futures Phoenix کوین گردی، رئیس شرکت این یعنی اگر این دستھ از معاملھ گران از موقعیت ھای خرید خارج شوند، فشار فروش قوی در بازار بھ راه خواھد افتاد. ”اگر بھ ھمھ اتفاقات اخیر نگاه کنید-دادهھای اقتصادی آمریکا و تائید طرح اولیھ بودجھ آمریکا در سنا- ھمھ چیز بھ نفع دلار آمریکاست. اگر پاول بھ عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو آمریکا انتخاب شود، نظرات متمایل بھ سیاست ھای “.انقباضی او می تواند فشارھای نزولی بر بازار طلا را افزایش دھد، چون کھ بھ احتمال زیاد دلار آمریکا بھ این خبر واکنش مثبتی نشان خواھد داد او معتقد است کھ با نزدیک شدن بھ نشست ماه دسامبر فدرال رزرو آمریکا و افزایش نرخ بھره، فشارھا بر :Futures RJO باب ھبرکورن، کارگزار ارشد کالاھای اساسی در طلا نیز افزایش خواھد یافت. ”ھنوز تنش ھای سیاسی از بین نرفتھ اند و داده ھای تورمی آمریکا نیز خوب بودند، بھ ھمین دلیل بازار طلا نوسانی و خنثی باقی مانده است. اما “.ازآنجایی کھ نشست فدرال رزرو را در پیش داریم، انتظار می رود کھ طلا ھمچنان تحت فشار باشد پیتر ھوگ، مدیر معاملات جھانی در فلزات کیتکو: ھوگ نیز انتظار کاھش قیمت طلا را دارد. ”من فکر می کنم توافق بر سر بودجھ سال ٢٠١٨ آمریکا در کوتاه مدت، بیش از انتخاب رئیس بعدی فدرال رزرو (احتمالاً فردی متمایل بھ سیاست ھای انبساطی پولی) بر بازار تأثیر دارد. بھ ھمین دلیل فکر می کنم کھ قیمت طلا در این ھفتھ معاملاتی روند “.نزولی خواھد داشت باتن برخلاف سایرین انتظار افزایش قیمت طلا را دارد. ”دلار آمریکا نسبت بھ اتخاذ سیاست ھای انقباضی سایر بانک ھای :com.Forexlive آدام باتن، تحلیلگر بازار ارز در “.مرکزی آسیب پذیر است. کره شمالی در معرض آزمایش موشکی قرار دارد و احتمالاً نگرانی ھا (فرار سرمایھ) در چین نیز گسترش خواھد یافت این فعال حرفھ ای بازار طلا ھمچنان معتقد است کھ روند بلندمدت صعودی است، اما بازگشت قیمتی اخیر موجب شده تا روند :Futures Line Blue بیل باروچ، رئیس میان مدت بھ خنثی تبدیل شود. ”اگر قیمت طلا در بالای ١٢٩٣ دلار بستھ شود، خوش بینی من بھ آینده بازار طلا نیز بیشتر خواھد شد. حمایت قوی در محدوده ١٢۶٩-١٢۶٣ وجود دارد، کھ می تواند فرصت خوبی برای خرید طلا باشد. ھمچنین بھ نظر من دلار نمی تواند برای مدت طولانی موقعیت فعلی خود را حفظ کند و در اوج ھای اخیر باقی “.بماند پرستون معتقد است کھ در حال حاضر طلا خیلی حرکت نخواھد کرد، ھرچند کھ او منتظر شکست دامنھ محدود نوسانی :Financial West Heritage رالف پرستون، مدیر است. ”قیمت در دامنھ محدود ١٣٠٧ و ١٢۶۵ دلاری در حال نوسان است. این ھفته بسته شدن طلا در بالا یا پایین این دامنه محدود نوسانی می تواند مسیر بعدی بازار را “.مشخص کند .


تاریخ : یکشنبه 30 مهر 1396 | 17:20 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی