مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

 بر اساس آخرین ارزیابی سایت کیتکو، انتظارات فعالین حرفه ای بازار طلا بھ طور کامل نسبت بھ ارزیابی ھفتھ گذشتھ تغییر کرده است. حال بایستی منتظر ماند و دید کھ آیا قیمت طلا ھم روند خود را تغییر خواھد داد؟ شرکت کرده اند، پیش بینی می کنند کھ قیمت طلا در ھفتھ معاملاتی جاری (News Kitco (تحلیلگران و معاملھ گران حرفھ ای بازار کھ در ارزیابی این ھفتھ سایت کیتکو کاھش خواھد یافت. تغییر انتظارات فعالین حرفھ ای بازار از آنجایی اھمیت دارد که در طول ١٢ ھفتھ گذشتھ اکثریت فعالین حرفھ ای پیش بینی افزایش قیمت طلا را داشتند. دقت .پیش بینی اکثریت فعالین حرفھ ای کھ در ابتدای ماه سپتامبر برابر ۶۶ درصد بود، اخیرا کاھش یافته است روز جمعه قیمت طلا در پی انتشار گزارش ھای اشتغال آمریکا افت کرد، اما در ادامھ بھ دلیل اخباری مبنی بر احتمال آزمایش موشکی کره شمالی در روز ھای شنبھ و یکشنبھ، در ماه سپتامبر برابر منفی ٣٣ ھزار واحد بود. این NFP قیمت طلا افزایش یافت و بھ ١٢٧۵ دلار رسید. بر اساس آخرین گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا، رشد .اولین بار در ھفت سال گذشتھ است کھ بازار کار آمریکا بھ جای ایجاد موقعیت ھای شغلی جدید، ٣٣ ھزار واحد موقعیت شغلی را نیز از دست داده است بھ طور کلی ١۵ فعال حرفھ ای در ارزیابی این ھفتھ شرکت کرده اند. ۶٧ درصد پیش بینی کاھش قیمت طلا، ٢٧ درصد پیش بینی افزایش قیمت طلا و تقریبا ۶ درصد نیز پیش بینی بازار نوسانی را دارند. در ھمین حال، ٢٧۵۶ سرمایھ گذار خرد نیز در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده اند. ۴۴ درصد طرفدار افزایش قیمت طلا، ٣٧ درصد طرفدار کاھش .قیمت طلا و ١٩ درصد نیز طرفدار بازار خنثی ھستند در ارزیابی ھفتھ گذشتھ، ۵٣ درصد فعالین حرفھ ای پیش بینی افزایش قیمت طلا و ۵٨ درصد سرمایھ گذاران خرد پیش بینی کاھش قیمت طلا تا روز جمعھ را داشتند. بر اساس قیمت بستھ شدن طلا در آخر ھفتھ می توان گفت کھ پیش بینی اکثریت سرمایھ گذاران خرد درست بوده است. از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیش بینی اکثریت فعالین حرفھ ای بازار با ٢٣ پیش بینی درست از ٣٨ پیش بینی برابر ۶١ درصد بوده است. دقت پیش بینی اکثریت سرمایھ گذاران خرد نیز با ٢٣ پیش بینی درست از ٣٧ پیش بینی .برابر ۶٢ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . این تحلیلگر بازار معتقد است کھ روند طلا در ھفتھ پیش رو نزولی خواھد بود. او کاھش نرخ بیکاری آمریکا از ۴٫۴: Report Miner Eureka ریچارد بیکر، از تحلیلگران درصد بھ ۴٫٢ درصد، رشد ٠٫۵ درصدی متوسط دستمزد ھای ساعتی و رشد ٢٫٩ درصدی سالانھ دستمزد ھا و ھمچنین افزایش نرخ مشارکت نیروی کار را نشانگر بھبود وضعیت بازار کار آمریکا می داند. از نظر بیکر، چنین گزارش ھایی از افزایش نرخ بھره در ماه دسامبر حمایت می کنند. بیکر بھ افزایش نرخ بازدھی اوراق خزانھ داری ١٠ سالھ آمریکا نیز اشاره می کند کھ بھ نزدیکی ٢٫۴٠ درصد رسیده است، سطح فعلی نرخ بازدھی اوراق خزانھ داری حکایت از نرخ ھای بازدھی بالاتر در آینده دارد و می تواند .از دلار آمریکا حمایت کند گردی انتظار دارد کھ طلا بھ حرکات نزولی ادامھ دھد. او بر این باور است کھ ھنوز تعداد زیادی از :LLC Options and Futures Phoneix کوین گردی، مدیر شرکت ،NFP معاملھ گران آتی معاملات خرید طلا را باز نگھ داشتھ اند و احتمالا در آینده نزدیک مجبور بھ خروج از بازار خواھند شد. گردی نیز معتقد است کھ با وجود کاھش رشد اما نرخ بیکاری کاھش یافتھ و نرخ مشارکت نیز افزایش یافتھ است. حتی نرخ رشد دستمزد ھا نیز خیره کننده بود. از نظر این فعال حرفھ ای بازار، چنین گزارشی موجب تقویت انتظارات نرخ بھره ای بازار می شود. ”برای من سطح کلیدی طلا، میانگین متحرک ٢٠٠ روز در آتی طلای ماه دسامبر است، کھ تقریبا در ١٢۵٨٫٧٠ قرار گرفتھ است. من “.معتقدم کھ بازار در واکنش اولیھ بھ این سطح تقویت خواھد شد، اما زمانی کھ این سطح شکستھ شود، شاھد فشار ھای فروش تکنیکال در بازار خواھیم بود این فعال حرفھ ای بازار طلا نیز انتظار کاھش قیمت طلا را دارد و معتقد است کھ طلا می تواند بھ میانگین :Group Futures LaSalle شارلی ندوس، استراتژیست ارشد متحرک ٢٠٠ روز برسد. ”تنھا عاملی کھ می تواند از طلا حمایت کند، تنش ھای سیاسی است.“ وی بحران بوجود آمده در اسپانیا را یکی از مسائلی می داند کھ تشدید آن می .تواند از قیمت طلا حمایت کند رشد قوی ارزش دلار آمریکا و سطح بالای نرخ بازدھی اوراق خزانھ داری آمریکا، کھ واکنشی بھ گزارش ھای خوب اشتغال” :Morrison کن موریسن، تحلیلگر روزنامھ روز جمعھ آمریکا بود، احتمالا آخرین عاملی بودند کھ حمایت طلا را شکستند. در ١٢۶٠ دلار حمایت جزئی وجود دارد، کھ روز جمعھ لمس شد، اما من انتظار دارم کھ در “.طول دو تا سھ ھفتھ آتی، طلا بھ محدوده ١٢٢٠ دلاری نیز برسد این فعال حرفھ ای بازار انتظار دارد کھ طلا بھ خاطر رشد ارزش دلار آمریکا و نظرات مثبت و متمایل بھ سیاست ھای :Financial West Heritage رالف پرستون از شرکت “.انقباضی اخیر رئیس فدرال رزرو تحت فشار قرار گیرد. ”اگر قیمت ھفتگی طلا در زیر ١٢۶۵ دلار بستھ شود، طلا می تواند حرکت نزولی ۵٠ دلاری را بھ راه بیندازد این فعال حرفھ ای بازار انتظار دارد کھ در نھایت قیمت طلا جھش کند. او نیز بر این باور است که با توقف رالی سایر :Futures RJO دنیل پاویلونیز، کارگزار ارشد بازار در بازار ھا، طلا رشد خواھد کرد. ”فشار ھای فروش اخیر طلا موجب رسیدن بازار بھ محدوده حمایتی شده است. اگر تورم افزایش یابد، معمولا طلا ھم رشد می کند. من متوجھ “.شده ام، ھر بار که نرخ بھره افزایش یافت طلا رشد کرده است او معتقد است کھ با بازگشایی بازار ھای مالی چین بعد از یک ھفتھ تعطیلی، قیمت طلا افزایش خواھد یافت. بازار ھای ھند نیز در :MKS افشین نبوی سرپست تیم معاملاتی .ھفتھ گذشته تعطیل بودند و بازگشایی بازار ھای ھند که دومین مصرف کننده بزرگ بازار طلا در دنیاست، تقاضا برای این فلز گران بھا را افزایش خواھد داد .


تاریخ : یکشنبه 16 مهر 1396 | 14:43 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی