مترجم سایت

ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایه گذاران بازار طلا - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
زولا

 

 فعالین حرفھای ھمچنان انتظار افزایش قیمت طلا را دارند و تعداد طرفداران روند صعودی در میان سرمایھگذاران خرد ،(News Kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو .نیز افزایشیافتھ است فعالین حرفھای بازار کھ شامل معاملھ گران و تحلیلگران بازار طلا میشود، پیشبینی میکنند کھ قیمت طلا در معاملات این ھفته افزایش خواھد یافت. بااینحال، فعالین حرفھای بازار در طول دو ھفتھ گذشتھ نیز کھ قیمت طلا کاھشیافتھ بود، پیشبینی افزایش قیمت طلا را داشتند. خوشبینی فعالین حرفھای بھ آینده قیمت طلا، بھ خاطر احتمال جھش صعودی طلا بعد از سقوطھای اخیر از اوجھای ماه سپتامبر است. ھمچنین ھرچند کھ فدرال رزرو آمریکا از افزایش نرخ بھره در ماه دسامبر حمایت کرده و بھ دنبال سھ مرحلھ افزایش نرخ بھره در سال ٢٠١٨ نیز است، اما تنشھا در شبھجزیره کره افزایش یافت  و این مسئله شک و تردیدھا  را نیزنسبت به بازگشت صعودی دلار آمریکا را بیشتر کرده است.ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایھ گذاران بازار طلا  .طلا در واکنش بھ گزارشھای فدرال رزرو آمریکا، برای اولین بار از ماه اوت بھ زیر ١٣٠٠ دلار سقوط کرد این ھفتھ ١۶ فعال حرفھای در ارزیابی ھفتگی کیتکو شرکت کردند، ۵٠ درصد پیشبینی افزایش قیمت طلا تا روز جمعھ را دارند. ٣١ درصد پیشبینی کاھش قیمت و ١٩ درصد نیز پیشبینی بازار خنثی را دارند. درعینحال، ۵٢۵ سرمایھگذار خرد نیز در نظرسنجی ھفتگی شرکت کردند. دیدگاه اکثریت سرمایھگذاران خرد نسبت بھ آینده قیمت طلا بھ .مثبت تغییر کرده است. ۴۵ درصد سرمایھگذاران خرد طرفدار روند صعودی، ٣٩ درصد طرفدار روند نزولی و ١۶ درصد طرفدار روند خنثی ھستند در ارزیابی ھفتھ گذشتھ، ۵٠ درصد فعالین حرفھای پیشبینی افزایش قیمت طلا و ۵٠ درصد سرمایھگذاران خرد نیز طرفدار روند نزولی بودند. طلا معاملات ھفتھ گذشتھ را در محدوده منفی بھ پایان رساند. از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیشبینی اکثریت فعالین حرفھای با ٢٣ پیشبینی درست از ٣۶ پیشبینی برابر ۶۴ درصد بوده است. دقت .پیشبینی اکثریت فعالین حرفھای نیز با ٢٢ پیشبینی از ٣۵ پیشبینی برابر ۶٣ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . من فکر میکنم کھ این ھفتھ شاھد جھش صعودی در بازار طلا خواھیم بود. بھ نظر میرسد کھ بازار سھام در” :Futures RJO دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد بازار کالا در “.حال تشکیل اوج است. تشکیل اوج در بازار سھام و افت قیمتھا میتواند از بازار طلا حمایت کند این فعال حرفھای بازار طلا معتقد است کھ نفوذ طلا بھ زیر ١٣٠٠ دلار موجب ورود خریداران بزرگ بھ :Trading Walsh سین لوسک، مدیر صندوق تجاری و پوششی بازار میشود، کھ این مسئلھ میتواند قیمت طلا را افزایش دھد. بااینحال، مسئلھ اصلی این است کھ آیا شاھد جریانات تثبیت سود قوی خریداران در انتھای ماه و فصل سوم سال “.خواھیم بود یا خیر؟ ”با تشدید تنشھا در شبھجزیره کره و حرکات قیمتی دلار آمریکا، انتظار میرود کھ این ھفتھ قیمت طلا کمی افزایش یابد او پیشبینی میکند کھ طلا حداقل یکبار دیگر نیز بھ ١٣١٠ دلار برخورد خواھد کرد. وی افت قیمت طلا در ھفتھ گذشتھ را :Report Miner Eureka ریچارد بیکر، تحلیلگر واکنش اغراقآمیز بازار نسبت بھ گزارشھای فدرال رزرو عنوان کرد. فدرال رزرو بھ دنبال کاھش ترازنامھ بانک مرکزی از ماه اکتبر و افزایش نرخ بھره در ماه دسامبر است. ”تنشھا میان آمریکا و کره شمالی بھ حدی بالا رفتھ کھ کره شمالی آمریکا را تھدید بھ آزمایش بمب ھیدروژنی در اقیانوس آرام کرده است. تشدید تنشھای سیاسی ھمراه با باقی ماندن سیاستھای انبساطی بانکھای مرکزی و شک و تردیدھا نسبت بھ پیامدھای طوفانھای اخیر آمریکا، باعث میشود تا واکنش اخیر بازار طلا بھ تصمیمات فدرال “.رزرو بھتدریج از بین برود “.جیم وایکوف، تحلیلگر ارشد تکنیکال کیتکو: ”بھ دلیل حرکت نزولی قوی اخیر طلا، میتوان انتظار جھش اصلاحی و مثبت بازار طلا را داشت این فعال حرفھای بازار در کوتاهمدت پیشبینی روند نزولی را دارد. بسیاری از خریداران طلا کھ در :LLC Options and Futures Phoenix کوین گردی، رئیس شرکت میان تنشھای سیاسی اخیر وارد بازار شده بودند، در حال حاضر معاملھ خود را در معرض فروشھای گسترده میبینند و بھ دنبال خروج از بازار طلا در جھشھای صعودی ھستند. اگر تنشھای سیاسی کاھش یابند، میتوان شاھد ورود فروشندگان جدید بھ بازار بود، اما نگرانیھا از اقدامات تحریکآمیز کره شمالی میتواند از طلا حمایت کند. از دید گردی، وضعیت بازار از دیدگاه تکنیکال بھ این شکل است کھ مقاومت کلیدی در محدوده ١٣٠۵ دلار قرارگرفتھ است و حمایت مھم نیز در میانگین متحرک ۵٠ روز در اطراف ١٢٩١٫٢٠) کف قیمتی روز پنجشنبھ) قرارگرفتھ است. اصلاح ۵٠ درصدی رالی صعودی شروعشده از کف قیمتی ماه ژوئیھ تا اوج قیمتی ماه سپتامبر نیز با این سطح انطباق “.دارد. ”من فکر میکنم کھ اگر طلا بھ زیر این سطح برسد، میتوان انتظار تشدید فروشھای تکنیکال در بازار را داشت رالف پرستون، از فعالین حرفه ای بازار: پرستون نیز انتظار کاھش قیمت طلا را دارد و معتقد است کھ دلار آمریکا بعد از گزارشھای متمایل بھ سیاستھای انقباضی روز .چھارشنبھ فدرال رزرو، ھمچنان میتواند رشد کند کانادا: این فعال حرفھای بازار معتقد است کھ روند کوتاهمدت خنثی است و طلا بین ١٢٨٠ و ١٣٠٠ دلار در نوسان خواھد Markets CMC کولین سیزیسنکی، تحلیلگر ارشد بود. ”بھ نظر میرسد کھ رالی صعودی دلار آمریکا کھ بعد از نشست فدرال رزرو شروعشده، بھ پایان رسیده است. از دید تکینکال، طلا از میانگین ۵٠ روز جھش کرده و سطح اشباع خرید نیز کاھشیافتھ است. بھ ھمین دلیل شاید شرایط بھ نفع طلا تغییر کند. بااینحال، ھفتھ گذشتھ آسیبھای زیادی بر چشمانداز تکنیکال بازار واردشده است. طلا “.میبایستی  دوباره بھ بالای ١٣٠٠ دلار بازگردد تا نشانھای از پایان فروشھای گسترده اخیر باشد، اتفاقی که ھنوز در بازار نیفتاده است.تاریخ : یکشنبه 2 مهر 1396 | 10:37 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی