مترجم سایت

تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

10&16 september 

 

سرمایھگذاران خرد و فعالین حرفھای بازار انتظار دارند کھ قیمت طلا بھ روند صعودی خود ادامھ دھد. نگرانیھا از ،(News Kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی کیتکو .ریسکھای سیاسی و تضعیف گسترده ارزش دلار آمریکا دلیل اصلی خوشبینی سرمایھگذاران بھ افزایش قیمت طلاست روز جمعھ گذشتھ، با سقوط ارزش دلار آمریکا بھ پایینترین سطح در دو سال اخیر، قیمت طلا نیز بھ بالاترین سطح قیمتی یک سال گذشتھ رسید. این ھفتھ ١۶ فعال حرفھای بازار طلا در ارزیابی ھفتگی شرکت کردهاند. ۶٣ درصد پیشبینی میکنند کھ قیمت طلا تا روز جمعھ آینده افزایش خواھد یافت. ٢۵ درصد پیشبینی کاھش قیمت و ١٣ درصد نیز پیشبینی روند خنثی را دارند. نظرسنجی ھفتگی کیتکو از سرمایھگذاران خرد نیز نشان میدھد کھ از میان ٨۶٩ شرکتکننده، ۵٨ درصد طرفدار روند صعودی، ٣٢ درصد .طرفدار روند نزولی و ١٠ درصد طرفدار روند خنثی ھستند

 در ارزیابی ھفتھ گذشتھ، ۵۶ درصد فعالین حرفھای و ۵٨ درصد سرمایھگذاران خرد پیشبینی افزایش قیمت طلا را داشتند. پیشبینی ھر دو گروه درست بود و طلا توانست ھفتھ را بعد از رسیدن بھ محدوده ١٣۵٧ دلاری در محدوده ١٣۴۶ دلاری بھ پایان برساند. از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیشبینی اکثریت فعالین حرفھای با ٢٢ پیشبینی .درست از ٣۴ پیشبینی برابر ۶۵ درصد بوده است. دقت پیشبینی اکثریت سرمایھگذاران خرد نیز با ٢١ پیشبینی درست از ٣٣ پیشبینی برابر ۶۴ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . فیل فلاین، از فعالین حرفھای بازار: ”(مقاومت) طلا بھ سمت بالا شکستھ است. دلایل زیادی برای رشد قیمت طلا وجود دارد. بیشتر سرمایھگذاران بھ تنشھا در شبھجزیره کره توجھ دارند و من ھم معتقدم کھ تنشھا میانکره شمالی و آمریکا حرکات صعودی طلا را تقویت کردهاند.“ وی در ادامھ بھ اظھارنظرھای مقامات بانکھای مرکزی اشاره کرد و گفت، بانک مرکزی اروپا اعلام کرده کھ سیاستھای تسھیل مقداری پولی ھمچنان ادامھ خواھد یافت، اما شاید در آینده حذف شوند. درعینحال، مقامات فدرال رزرو بیش از گذشتھ بھ عدم افزایش نرخ بھره متمایل شدهاند. طوفانھای جنوبی آمریکا و آتشسوزیھا نیز میتوانند مانع از افزایش زودھنگام نرخ بھره فدرال رزرو شوند. ”این عوامل “.میتوانند مسیر صعودی طلا را در ھفتھ معاملاتی پیش رو ھموار کنند پیتر ھوگ، از فعالین حرفھای بازار: او نیز انتظار افزایش قیمت طلا را دارد، ھرچند کھ ادامھ حرکات صعودی طلا را وابستھ بھشدت طوفان ایرما میداند. ”در حال حاضر، مسئلھ تعیینکننده طوفان ایرماست. اگر مرکز طوفان ایرما فلوریدا را در نوردد، قیمت طلا افزایش خواھد یافت. اما اگر از ساحل فلوریدا عبور کند، شاھد برخی جریانات تثبیت سود خریداران در ھفتھ پیش رو خواھیم بود. چونکھ در چنین شرایطی دلار آمریکا ھم با جھش صعودی ھمراه خواھد بود. پیشبینیھای ھواشناسی حکایت از این دارند کھ طوفان از مرکز فلوریدا عبور خواھد کرد و بھ ھمین دلیل قیمت طلا افزایش خواھد یافت، اما من امیدوارم کھ این پیشبینی اشتباه باشد، چونکھ آسیبھای آن بسیار زیاد خواھد “.بود آدام باتن، از تحلیلگران بازار ارز خارجی: او ھم انتظار افزایش قیمت طلا را دارد. ”طلا رالی صعودی خوبی را تجربھ کرده و این ھفتھ میتواند بھ ١٣۶۵ دلار نیز برسد، اما “.من فکر نمیکنم کھ قدرت خریداران بھ حدی باشد کھ طلا بتواند از اوجھای قیمتی سال ٢٠١۶ عبور کند ریچارد بیکر، از تحلیلگران بازار: او معتقد است کھ طلا دوباره بھ سمت ١٣۶٠ دلار حرکت خواھد کرد. ”محرکھای اصلی رشد قیمت طلا در ھفتھ گذشتھ، تضعیف ارزش دلار آمریکا، شک و تردیدھا در رابطھ با پیامدھای طوفانھای ھاروی و ایرما و افزایش نگرانیھا از آزمایش موشکی دیگر کره شمالی بود. عامل دیگری کھ از قیمت طلا “.حمایت میکند، افزایش تقاضای فصلی طلا و رابطھ معکوس طلا با سقوط شاخصھای سھام آمریکاست .بااینحال برخی از فعالین حرفھای معتقدند کھ طلا در معرض بازگشت اصلاحی است، کھ دلیل اصلی آن تثبیت سود خریداران طلا خواھد بود “.کولین سیزینسکی: ”بھ نظر من طلا اندکی بھ اشباع خرید رسیده و در معرض بازگشت نزولی قرار دارد کن موریسن: این فعال حرفھای بازار طلا نیز با نظر سیزینسکی موافق است. ”زمان آن رسیده تا خریداران طلا بھ تثبیت سود اقدام کنند. ھفتھ گذشتھ طلا بھ ھدف قیمتی میانمدت رسید. سقوط ارزش دلار آمریکا ونیز کاھش نرخ بازدھی اوراق خزانھداری دلیل اصلی افزایش قیمت طلا بودند، اما بایستی توجھ کرد کھ شاخص دلار آمریکا و نرخ بازدھی اوراق خزانھداری بھشدت سقوط کردهاند و در وضعیت اشباع فروش قرار دارند. عامل مھم دیگر، تعداد خالص قراردادھای آتی طلاست کھ بھ سطوح انتھایی ماه سپتامبر سال ٢٠١۶ رسیده است، سطحی کھ بعدازآن شاھد سقوط ٨۵ دلاری قیمت طلا در عرض دو ھفتھ بودیم. ھر کندل روزانھای کھ در زیر قیمت پایانی روز گذشتھ بستھ “.شود، منجر بھ بازگشت اصلاحی و نزولی در بازار خواھد شد. طلا بعد از یک ھفتھ در سطوح پایینتری از سطوح فعلی قرار خواھد گرفت


تاریخ : یکشنبه 19 شهریور 1396 | 17:57 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی