مترجم سایت

تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز

4&9 September

 اکثریت فعالین حرفھای و سرمایھگذاران خرد بازار انتظار دارند کھ قیمت طلا تا روز جمعھ آینده افزایش یابد ،(News Kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو روز جمعھ، طلا بھ بالاترین سطح قیمتی از ماه نوامبر سال ٢٠١۶ رسید. گزارشھای ضعیف و ناامیدکننده اشتغال آمریکا دلیل صعود قیمت طلا بودند. ھرچند کھ در اوایل ھفتھ کمتر از مقدار پیشبینیھا و تنھا ١۵۶ ھزار واحد بود. ھمچنین، NFP گذشتھ، طلا توانستھ بود از مقاومت تکنیکال مھمی عبور کند. بر اساس گزارشھای اشتغال آمریکا، رشد .رشد اشتغال ماهھای ژوئن و ژوئیھ نیز با تعدیل منفی ھمراه بودند. علاوه بر این، نرخ بیکاری نیز از ۴٫٣ درصد بھ ۴٫۴ درصد افزایشیافتھ است این ھفتھ ١۶ فعال حرفھای در ارزیابی سایت کیتکو شرکت کردهاند. ۵۶ درصد پیشبینی افزایش قیمت طلا و ١٩ درصد پیشبینی کاھش قیمت طلا را دارند. ھمچنین ٢۵ درصد نیز پیشبینی میکنند کھ روند خنثی خواھد بود. در نظرسنجی آنلاین سایت کیتکو نیز ١١٩۶ سرمایھگذار خرد شرکت کردند، ۵٨ درصد طرفدار روند صعودی، ٣١ درصد  طرفدار روند نزولی و ١١ درصد طرفدار روند خنثی ھستند در ارزیابی ھفتھ گذشتھ، ٧٣ درصد فعالین حرفھای و ۴٨ درصد سرمایھگذاران خرد رأی بھ افزایش قیمت طلا داده بودند. این پیشبینی درست بود قیمت طلا توانست ھفتھ را در محدوده مثبت بھ پایان برساند. از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیشبینی اکثریت فعالین حرفھای بازار با ٢١ پیشبینی درست از ٣٣ ھفته ونیز برابر ۶۴ درصد بوده است. .دقت پیشبینی اکثریت سرمایھگذاران خرد نیز با ٢٠ پیشبینی از ٣٢ پیشبینی برابر ۶٣ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . باب ھبرکورن، از کارگزاران ارشد کالاھای اساسی: ”ھنوز فضای بیشتری برای حرکات صعودی طلا وجود دارد. طلا توانستھ بھخوبی موقعیت خود را در بالای ١٣٠٠ دلار حفظ کند.“ او معتقد است کھ گزارشھای ضعیف اشتغال آمریکا، شانس مرحلھ بعدی افزایش نرخ بھره را پایین آورده است. علاوه بر این، ازنظر او، تنشھای میان آمریکا و .کره شمالی توانستھ حمایت خوبی را از طلا ایجاد کند جورج گرو، از مدیران دارایی: او ھم معتقد است کھ گزارشھای اشتغال آمریکا بھ نفع بازار طلاست. ”گزارشھای روز جمعھ، گزارشھایی ھستند کھ از طلا حمایت میکنند و “.خریداران را برای تغییر موقعیتھای فروش با معاملات خرید ترغیب میکنند .جیم وایکوف، تحلیلگر ارشد تکنیکال کیتکو: نمودار قیمتی طلا ھمچنان صعودی است آدریان دی، از مدیران دارایی: آدریان معتقد است کھ طلا میتواند در ھفتھ پیش رو با اصلاح قیمتی مواجھ شود. ”اما این اصلاح نزولی عمیق یا ادامھدار نخواھد بود. حرکت صعودی طلا بلند بوده و نیاز بھ اصلاح نزولی احساس میشود. اما از دید بنیادی، چشمانداز طلا مثبت است. وضعیت سیاستھای پولی ھمچنان انبساطی است و فدرال رزرو نیز با احتیاط عمل میکند. تنشھای سیاسی ھمچنان بالاست و دلار تضعیفشده و واکنش سختی را بھ آزمایش موشکی اخیر کره شمالی نشان داده است. طلا نیز بھشدت از سوی “.بازار حمایتشده و تحت مالکیت اکثریت بازار قرار دارد و ھرگونھ بازگشت نزولی، تنھا فرصت جدیدی برای خرید طلا خواھد بود سین لوسک، از مدیران دارایی بازار: ”ازنظر تکنیکال، طلا اندکی در محدوده اشباع خرید قرارگرفتھ است.“ او ھمچنان انتظار حرکت صعودی تا ١٣۴٠ دلار را دارد، اما معتقد است کھ برخی از خریداران طلا از این محدوده اقدام بھ تثبیت سود خواھند کرد، بخصوص اگر تنشھای سیاسی تشدید نشود. قیمت طلا و سھام ھمزمان افزایشیافتھاند، اما “.از دید تاریخی این وضعیت ادامھ نمییابد. ”یکی از آنھا سقوط خواھد کرد کولین سیزینسکی، از تحلیلگران بازار: او پیشبینی میکند کھ این ھفتھ روند طلا خنثی خواھد بود. ”اخیراً طلا حرکت صعودی خوبی را بھ نمایش گذاشتھ است و بھ محدوده اشباع خرید رسیده است. بھ نظر من طلا در میانمدت بین ١٣٠٠ و ١٣٣٠ دلار در نوسان خواھد بود. بھ نظر من مسیر نزولی طلا محدود است، کھ دلیل آن تنشھای سیاسی “.میان آمریکا و کره شمالی، بحران سقف بدھی آمریکا و گزارشھای ضعیف اشتغال آمریکاست، کھ دلار را در وضعیت ضعیفی قرار میدهند .
تاریخ : یکشنبه 12 شهریور 1396 | 20:51 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی