مترجم سایت

دیدگاه هفتگی سرمایه گذاران بازار طلا Kitco News - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز دیدگاه هفتگی سرمایه گذاران بازار طلا Kitco News - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز

 20&27  August

 ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو از انتظارات سرمایھ گذاران بازار طلا 

اکثریت فعالین حرفھای و سرمایھگذاران بازار انتظار دارند کھ قیمت طلا تا روز جمعھ آینده افزایش یابد ،(News Kitco (بر اساس ارزیابی ھفتگی سایت کیتکو ریچارد بیکر از تحلیلگران بازار طلا در رابطھ با حرکات قیمتی ھفتھ گذشتھ گفت: ”در بورس کالای نیویورک، قرارداد آتی ماه دسامبر طلا با شکست ١٣٠٠ دلار و لمس ١٣٠۶٫٩٠ دلار بھ سطحی رسید، کھ از ماه آوریل گذشتھ آن را تجربھ نکرده بود. دلیل افزایش قیمت طلا، حملھ تروریستی بارسلون، گزارشھای ضعیف درآمدی شرکتھا و “.بحران سیاسی بھ وجود آمده در دولت آمریکاست این ھفتھ ١٨ فعال حرفھای (معاملھگر و تحلیلگر) در ارزیابی ھفتگی شرکت کردهاند. ٧٨ درصد پیشبینی افزایش قیمت طلا، ١١ درصد پیشبینی کاھش قیمت طلا و ١١ درصد مابقی نیز پیشبینی بازار بدون روند را دارند. تعداد ٩٨۶ سرمایھگذار خرد نیز در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده اند. تقریباً ۶۵ درصد طرفدار روند صعودی، ٢٨ درصد طرفدار روند نزولی و ۶ درصد طرفدار روند خنثی ھستند در ارزیابی ھفتھ گذشتھ، ۵٣ درصد فعالین حرفھای و ۴٧ درصد سرمایھگذاران خرد پیشبینی افزایش قیمت طلا را داشتند. ھرچند کھ قیمت طلا بھ بالای ١٣٠٠ دلار رسیده، اما ھفتھ را در محدودی منفی بھ پایان رسانده است. از ابتدای سال ٢٠١٧ تا بھ امروز، دقت پیشبینی اکثریت فعالین حرفھای بازار با ٢٠ پیشبینی درست از ٣١ پیشبینی برابر ۶۵ .درصد بوده است. دقت پیشبینی اکثریت سرمایھگذاران خرد نیز با ١٩ پیشبینی درست از ٣٠ پیشبینی، ۶٣ درصد بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . آدریان دی، از مدیران دارایی بازار: ”با توجھ بھ وضعیت سیاسی داخلی آمریکا، تنشھای سیاسی آمریکا با کره شمالی و ھمچنین نگرانی فدرال رزرو از ضعف تورم نیز میتوان “.انتظار ادامھ حرکات صعودی طلا را داشت دنیل پاویلونیز، از معاملھگران ارشد کالاھای اساسی: دنیل معتقد است کھ طلا بھ دلیل نگرانی از تنشھای سیاسی و برنامھ تسلیحاتی کره شمالی بھ حرکات صعودی خود ادامھ “.خواھد داد. ”طلا مقاومت مھمی را شکستھ است و بھ نظر میرسد کھ طلا بھ روند صعودی ادامھ خواھد داد کن موریسن، از تحلیلگران بازار: او ھم از افزایش بیشتر قیمت طلا حمایت میکند. ”کاھش تنشھا میان آمریکا و کره شمالی از سوی تنشھای جدید در کاخ سفید جبران شده است. این تنشھا مانع از پیشرفت سیاستھای اقتصادی و مالی دولت میشوند. افزایش تعداد خالص قراردادھای آتی طلا، بازگشت قوی و صعودی طلا از نزدیکی حمایت “.١٢٧٠ دلاری، نشانھ قوی و مثبت تکنیکالی برای بازار طلا ھستند. بھ نظر من سقف قیمتی این ھفتھ طلا ١٣٢٠ و شاید ١٣٣۵ دلار خواھد بود سین لوسک، از مدیران دارایی بازار: این فعال حرفھای بازار نیز انتظار ادامھ حرکات صعودی طلا را دارد. ازنظر او تنشھای سیاسی آمریکا و اصلاح نزولی بازارھای سھام، محرکھای اصلی رشد قیمت طلا ھستند. او معتقد است کھ تنشھای سیاسی بھ وجود آمده در داخل دولت آمریکا، تیم اقتصادی ترامپ را در اجرای برنامھھای اقتصادی وعده دادهشده با مشکل مواجھ خواھد کرد. ”بازار کمی نسبت بھ شرایط شک و تردید دارد، اما در حال حاضر بسیاری از صندوقھای سرمایھگذاران از طلا حمایت میکنند. بازگشت نزولی قبلی خیلی طولی نکشید. فضای بیاعتمادی بھ وجود آمده خریداران زیادی را وارد بازار کرد. تا زمانی کھ این شرایط تغییر نکرده، مقاومت بعدی بازار در “.سطوح بالاتری خواھد بود شارلی ندوس، از استراتژیست ھای ارشد بازار: او جزو تحلیلگرانی است کھ پیشبینی اصلاح نزولی طلا را دارد. ”طلا با مقاومت مھمی درگیر شده است و بھ ھمین خاطر “.انتظار اصلاح نزولی بازار را دارم کوین گردی، از فعالین حرفھای بازار: گردی پیشبینی میکند کھ روند طلا در کوتاهمدت خنثی خواھد بود. وی ھمچنین معتقد است کھ این ھفتھ شاخصھای سھام نقش مھمی برای بازار طلا ایفا خواھند کرد. اخیراً شاھد افت شاخصھای سھام بودهایم. او معتقد است کھ در حال حاضر خریداران زیادی وارد بازار شدهاند و تعداد خالص قراردادھای آتی “.خرید طلا در بورس کالای نیویورک بھ بالاترین سطح رسیده است. ”اگر اوضاع سیاسی دولت آمریکا آرام شود، بسیاری از خریداران، یکجا از بازار خارج خواھند شد"


تاریخ : یکشنبه 29 مرداد 1396 | 11:57 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی