مترجم سایت

دیدگاه هفتگی سرمایه گذاران بازار طلا Kitco News - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز دیدگاه هفتگی سرمایه گذاران بازار طلا Kitco News - تحلیل تکنیکال ، فارکس ، طلا ، ارز
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

 

  

فعالین حرفه ای متقاعد شده اند کھ بازار طلا برای عبور از ١٣٠٠ دلار آماده است. اما سرمایھ گذاران خرد بھ شواھد ،(News Kitco (بر اساس آخرین ارزیابی سایت کیتکو .بیشتری برای تایید این ادعا نیاز دارند بھ دنبال گزارش ھای تورمی ضعیف آمریکا، طلا توانست موقعیت خود را در اوج ھای قیمتی حفظ نماید. اکثریت فعالین حرفھ ای بازار متقاعد ھستند کھ بھ زودی شاھد عبور .قیمت طلا بھ بالای ١٣٠٠ دلار خواھیم بود این ھفتھ، ١٧ معاملھ گر و تحلیلگر حرفھ ای در ارزیابی سایت کیتکو شرکت کرده اند. ۵٣ درصد پیش بینی افزایش قیمت طلا تا روز جمعھ آینده را دارند. ١٢ درصد پیش بینی .کاھش قیمت و ٣۵ درصد نیز پیش بینی بازار خنثی را دارند

در ھمین حال، ٢١۵٣ سرمایھ گذار خرد نیز در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده اند. ۴٧ درصد طرفدار روند صعودی، ٣١ درصد طرفدار روند نزولی و ٢٢ درصد طرفدار .روند خنی ھستند در ارزیابی ھفتھ گذشتھ، ۴٨ درصد فعالین حرفھ ای پیش بینی افزایش قیمت طلا را داشتند. روز جمعھ قیمت طلا با بیش از دو درصد رشد ھفتگی بھ نزدیکی ١٢٩۵ دلار رسید. .این بیشترین رشد ھفتگی طلا از اواسط ماه آوریل بوده است . نظرات فعالین حرفھ ای بازار طلا . یکی از نکات مھم ارزیابی فعلی، میزان طرفداران روند خنثی است. در میان سرمایھ گذاران خرد و فعالین حرفھ ای بازار تعداد بیشتری از مشارکت کنندگان بازار انتظار .حرکات خنثی و نوسانی را دارند. با نزدیک شدن طلا بھ نرخ ُرند و کلیدی مھم، تحلیلگران ھشدار داده اند کھ طلا برای عبور از ١٣٠٠ دلار بھ محرک قوی نیاز دارد اُول ھانسن، از فعالین حرفھ ای بازار: ”محدوده ١٣٠٠ دلاری دو بار در گذشتھ مانع از صعود قیمت طلا شده است و من فکر می کنم کھ برای شکست این محدوده، بھ محرک “.جدیدی نیاز است. من فکر می کنم کھ محرک اصلی طلا، سقوط شاخص ھای سھام خواھد بود نھ تنھا داده ھای اقتصادی ضعیف آمریکا از قیمت طلا حمایت می کنند، بلکھ بازار تحت تاثیر تنش ھای میان آمریکا و کره شمالی قرار گرفتھ است. با این حال، تحلیلگران .معتقدند کھ اخبار جدید سیاسی می تواند سرمایھ گذاران را وادار بھ تثبیت سود کند کن موریسن، از تحلیلگران بازار طلا: ”من انتظار دارم کھ طلا در ھفتھ پیش رو حرکات نوسانی و نزولی داشتھ باشد. چونکھ تنش ھا و درگیری ھای لفظی میان آمریکا و کره “.شمالی بھ بالاترین سطح رسیده و قدم بعدی در این رابطھ، تلاش ھای دیپلماتیک و مذاکره خواھد بود کولبن سیزینسکی، از تحلیلگران ارشد: او معتقد است کھ بازار در میان مدت بھ وضعیت اشباع خرید رسیده است و بھ ھمین دلیل روند بازار خنثی خواھد بود. ”از دید تکنیکال، طلا بھ سقف دامنھ نوسانی میان مدت رسیده است. بھ ھمین خاطر طلا بھ این سقف قیمتی دوباره برخورد خواھد کرد. از آنجایی کھ سطح ریسک ھای سیاسی بالاست، احتمال .اصلاح نزولی عمیق طلا بسیار پایین است .از دید خریداران، تحلیلگران معتقدند کھ با ضعف گسترده دلار آمریکا و پایین بودن انتظارات نرخ بھره ای آمریکا، قدرت خریداران دلار تقویت شده است دارین نیوسام، از تحلیلگران ارشد: تشکیل کف قیمتی سھ قلو در بازار، نشانھ قوی صعودی است و معمولا منجر بھ شکست اوج قیمتی بازار می شود. وی در ادامھ افزود، .شکست ١٢٩٨ دلار می تواند مسیر صعودی بازار را تا ١٣٨۶ دلار ھموار کند ھر چند کھ تعداد طرفداران روند خنثی بھ طور قابل ملاحظھ ای بیشتر از حد معمول است، اما در عین حال، دیدگاه نزولی قوی در میان مشارکت کنندگان بازار طلا دیده نمی .شود سین لوسک، از مدیران دارایی بازار: ”حرکات صعودی طلا تضعیف شده اند و سرمایھ گذاران توافق کلی بر ادامھ افزایش قیمت طلا ندارند، اما اینکھ بتوان با خیال راحت طلا .را فروخت و منتظر ھفتھ معاملاتی جدید ماند، کار منطقی بھ نظر نمی رسد. بھ خصوص با اتفاقاتی کھ در حال افتادن است


تاریخ : یکشنبه 22 مرداد 1396 | 13:24 | چاپ | نویسنده: صداقتی (0 لایک)
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • وب اکس‌میکس
 • وب نیوت
 • وب امیر خان
 • وب ایران آی تی
 • 

 • وب جان سخت
 • وب نشر
 • وب پیچ جاده
 • وب دزفان
 • Google multiple keyword checker Domain Authority Checker Tool Google Back Link Checker Outbound Links Checker MSN Back Link Checker Alexa Multiple Information Checker Tool Google multiple keyword checker BING Position Checker Yahoo Crawled Date Checker Tool SEO On Page Checker Multiple Datacenter Backlink Checker Tool .............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................

  پشتیبانی